Računovodja

e-indeks

Informacije

Alenka Rezar, 01 23 444 08, alenka.rezar@cene-stupar.si

Komu je usposabljanje namenjeno

Praktično usposabljanje za računovodja je namenjeno vsem, ki se želijo naučiti samostojno voditi računovodstvo v majhnih oziroma mikro družbah in samostojnih podjetnikih. Program temelji na praktičnem usposabljanju v programu Vasko.

Razdeljen je na tri module in obsega 200 pedagoških ur. Po zaključenem usposabljanju lahko vstopite v postopek potrjevanja in preverjanja Nacionalne poklicne kvalifikacije Računovodja / računovodkinja ter pridobite certifikat NPK. Certifikat je javno veljavna listina.

Vsebina, termini in lokacija izvajanja

Vsebina modulov:

DAVKI IN DAVČNI SISTEM V SLOVENIJI (30 ur)

 • Davek na dodano vrednost
 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Dohodnina
 • Davčni postopek
 • Davek na promet nepremičnin
 • Davek na motorna vozila

OSNOVE RAČUNOVODSTVA IN KNJIGOVODSTVA  (50 ur)

 • Osnove računovodstva
 • Osnove knjigovodstva, pravila knjiženja
 • Ekonomske kategorije:
 • sredstva podjetja (dolgoročna sredstva: neopredmetena sredstva, osnovna sredstva, dolgoročne terjatve, finančne naložbe; kratkoročna sredstva: terjatve, finančne naložbe, denarna sredstva, aktivne časovne razmejitve);
 • obveznosti do virov sredstev (dolgoročne obveznosti: kapital podjetja, finančne obveznosti, poslovne obveznosti, rezervacije; kratkoročne obveznosti: poslovne in finančne obveznosti, pasivne časovne razmejitve);
 • prihodki (poslovni, finančni in drugi)
 • odhodki (poslovni, finančni in drugi)
 • stroški (material, storitve, amortizacija, rezervacije, delo, drugi)
 • Knjiženje primerov vseh ekonomskih kategorij

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V PROGRAMU VASCO (120 ur)

Knjiženje najpogostejših dogodkov v podjetju/pri zasebniku:

 • Otvoritev začetnih stanj
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Knjiženje blagajniške knjige
 • Potni stroški in knjiženje
 • Obračun drugih dohodkov in knjiženje (avtorski honorar, podjemna pogodba, najemnina, darila)
 • Obračun plač zaposlenim in knjiženje
 • Obračun bolniškega nadomestila
 • Obračun bonitet
 • Obračun prispevkov za samostojne podjetnike in lastnike zasebnih podjetij
 • Knjiženje različnih prejetih računov (različni stroški, aktivne časovne razmejitve, osnovna sredstva, pridobitve blaga iz EU, …)
 • Knjiženje različnih izdanih računov (različni poslovni prihodki)
 • Obračun DDV
 • Knjiženje osnovnih sredstev in lizinga
 • Obračun amortizacije
 • Knjiženje danih in prejetih posojil
 • Izdelava računovodskih poročil
 • Izdelava bilance stanja
 • Izdelava izkaza uspeha
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • Pojasnila k izkazom
 • Oddaja poročil

Preizkus znanja

Usposabljanje bo potekalo v naših prostorih na Vojkovi 1, Ljubljana.

Predavateljica, ki izvaja program je strokovnjakinja s področja računovodstva in lastnim računovodskim servisom.

 

Kako pridobiti poklicno kvalifikacijo?

Če želite pridobiti certifikat NPK računovodja/računovodkinja morate izpolnjevati naslednji pogoj:
 - končana srednja strokovna oziroma splošna izobrazba.
 

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Cena

Cena usposabljanja za program Računovodja: 992,00 eur. Možno je plačilo v treh obrokih.

Cena postopka preverjanja in potrjevanje NPK računovodja/računovodkinja: 224,00 eur.

Prijave in informacije

V času uradnih ur na sedežu zavoda CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova 13, 1000 Ljubljana
ali
z elektronsko prijavo na: info@cene-stupar.si 

Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred začetkom usposabljanja. Začetek naslednjega usposabljanja 6.2.2017!