Kakovost

CENE ŠTUPAR - CILJ, razvoj kakovosti za izobraževanje in učenje odraslih

Povpraševanje po vseživljenjskem učenju narašča, saj sodobna informacijska tehnologija in intenziven razvoj na vseh družbenih področjih že nekaj let vsak dan postavljata pred nas nove in nove zahteve po dodatnih znanjih. Minili so časi, ko je za opravljanje poklica zadoščalo znanje, pridobljeno v srednji šoli oziroma kasneje na fakulteti, ko je bil cikel učenja vezan zgolj na mladost in redno šolanje ter pridobivanje formalne izobrazbe.

Kako razbrati, kateri ponudniki izobraževanja odraslih so najbolj kakovostni (dostopnost učenja vsem, ki so željni znanja, upoštevanje različnosti, priznavanje predhodno pridobljenega znanja …)?  To vprašanje so si zastavili tudi zaposleni v javnem zavodu Cene Štupar – CILJ in odgovore nanj poiskali v sistematičnem spremljanju svojega delovanja. 

Cene Štupar – CILJ  je v širšem okolju prepoznaven kot odličen izvajalec  programov vseživljenjskega učenja, namenjenih različnim ciljnim skupinam.  Da bi se takšna prepoznavnost ohranila še naprej, zaposleni načrtno spremljajo kakovost svojih storitev, uspešnost udeležencev in zadovoljstvo strateških partnerjev ter konstantno izboljšujejo svoje delovanje. 

​        

NOVO: Andragoški center Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016 na Javnem zavodu Cene Štupar-CILJ izpeljal Ekspertno zunanjo evalvacijo. Zunanja evalvacija je namenjena ohranjanju že doseženih standardov kakovosti, ter uvaja izboljšan model kakovosti. V okviru projekta bodo izpeljane aktivnosti:

 • enodnevno izobraževanje vodstva in koordinatorja projekta na ACS (maj 2016)
 • priprava samoocene kakovosti organizacije (julij 2016)
 • obisk zunanjih ekspertnih evalvatorjev v organizaciji (oktober 2016)
 • priprava osnutka končnega poročila o ekspertni zunanji evalvaciji (november 2016)
 • pogovor vseh sodelujočih v ekspertni zunanji evalvaciji v letu 2016 na ACS in prejem končnega poročila o EZE ter potrdila o uspešno izpeljani EZE (december 2016)

KOMISIJA ZA KAKOVOST

9-članska KOMISIJA ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017, ki spremlja in zagotavlja kakovost na vseh področjih delovanja zavoda, je bila sestavljena na predlog direktorja/ravnatelja, člani pa so bili imenovani in potrjeni na redni seji sveta zavoda.
K imenovanju in potrjevanju Komisije za kakovost je zavod zavezan z  na podlagi 49. čl. ZOFVI-UPB 5 Ur.l. RS, št. 16/07, 57/12-ZPCP-2D, 32.-39. čl. Zakona o zavodih Ur.l. RS, št. 12/91, 127/06 ZJP in 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI) Ur.l. RS, št. 79/2006. Sestavljajo jo predsednik in osem članov, ki jih izberemo med strokovnimi delavci zavoda, predstavniki delodajalcev in predstavniki udeležencev. Komisija vsako leto pripravi Poročilo Komisije za kakovost in Samoevalvacijsko poročilo. Zavod vsako leto objavi Poročilo Komisije za kakovost, vsebina je opredeljena v 20. členu Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Poročilo Komisije za kakovost za leto 2011/12
Poročilo Komisije za kakovost za leto 2012/13 
Poročilo Komisije za kakovost za leto 2013/14
Poročilo Komisije za kakovost za leto 2014/15
Poročilo Komisije za kakovost za leto 2015/16

Poglavitne naloge komisije za kakovost, so:

 • lastno presojanje dosežene kakovosti;
 • določanje želenih standardov kakovosti;
 • načrtovanje ustreznih ukrepov za vpeljavo izboljšav;
 • razvoj zadovoljstva vseh zaposlenih, udeležencev izobraževanja ter poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje zavod;
 • priprava in objava poročil za javnost.

ZAKLJUČENE AKTIVNOSTI

 • ZUNANJA EVALVACIJA

V šolskem letu 2013/14 je bila v našem zavodu izvedena zunanja evalvacija. Več o njej si lahko ogledate tukaj.

 • SKUPINA ZA KAKOVOST

7-članska SKUPINA ZA KAKOVOST, ki jo je imenoval direktor zavoda, je posledica želje po sistematičnem spremljanju kakovosti delovanja celotnega zavoda. Ta želja nas je leta 2009 pripeljala do odločitve, da se prijavimo na Javni razpis za sofinanciranje RAZVOJA KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH OD 2009 DO 2013. Leta 2012 smo se tako vključili v projekt uvajanja modela samoevalvacije PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE – POKI, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.