Informacije
Lucija Hajdinjak +386 1 23 44 420 ali +386 30 646 919, lucija.lucic@cene-stupar.si
 
Organizatorka izobraževanja odraslih
Alida Zagorc Šuligoj +386 1 23 44 414 ali +386 41 727 458, alida.suligoj@cene-stupar.si

Informativna prijava

Program Začetna integracija priseljencev (skrajšano ZIP) je izobraževalni program za učenje slovenščine za priseljence. Program obsega 180 pedagoških ur organiziranega izobraževanja. V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011).

Več informacij o javnoveljavnem programu lahko preberete tukaj.
Več informacij o možnostih: Brezplačna udeležba v programu.

  • V začetni modul programa ZIP (60 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.
  • V nadaljevalni modul programa ZIP (120 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so se že udeležili začetnega modula ZIP oziroma 60-urnega tečaja slovenskega jezika in so ga uspešno zaključili. V nadaljevalni modul se vključujejo tudi drugi odrasli priseljenci, ki se sporazumevajo v slovenščini na ravni, opisani v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

 

Pogoji za dokončanje posameznega modula programa so:

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta;
  • aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape;
  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu;
  • 80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju.

 

Udeleženci programa ZIP se učijo brati cenik in naročiti pijačo, pouk v živo.

KRATEK VSEBINSKI POVZETEK PROGRAMA

 

Začetni modul programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004). Sestavljen je iz sedmih vsebinskih področij.

0. Uvod v izobraževanje
I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje in pozdravljanje
2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci

II. Stanovanje in bivanje, družina in dom

1. sklop: Družina
2. sklop: Stanovanje in bivanje

III. Trg dela in delovno mesto

1. sklop: Iskanje dela
2. sklop: Na delu
3. sklop: Ob delu (Zlasti v povezavi s pravicami)

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje
2. sklop: Socialna varnost

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba
2. sklop: Vseživljenjsko učenje
3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje v Sloveniji
VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

 

Nadaljevalni modul

omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir (za udeležence, ki so po začetnem modulu dosegli raven A1.1) oz. B1 (za ostale). Sestavljen je iz desetih vsebinskih področij in uvodnega modula.

0. Uvod v izobraževanje

1. sklop: Predstavitev programa in poteka izobraževanja
2. sklop: Izkušnje udeležencev z učenjem in z učenjem Slovenščine

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje, spoznavanje
2. sklop: Življenje v novi deželi
3. sklop: Moje življenje, delo in interesi

II. Družina in dom

1. sklop: Družina v novem okolju
2. sklop: Stanovanje in bivanje
3. sklop: Najem bivališča

III. Delo in poklic, trg dela

1. sklop: Iskanje zaposlitve
2. sklop: Na delu in ob delu
3. sklop: Poklici v družbi

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje in higiena
2. sklop: Zdravje otrok
3. sklop: Socialna varnost
4. sklop: Človekove pravice

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba in njeno priznavanje
2. sklop: Vseživljenjsko učenje
3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje

1. sklop: Javne ustanove
2. sklop: Storitve
3. sklop: Družabno življenje

VII. Ekonomika

1. sklop: Naročanje hrane in pijače
2. sklop: Nakupovanje

VIII. Okolje in prostor

1. sklop: Naravno okolje, rastline in živali
2. sklop: Čas in vreme
3. sklop: Orientacija v prostoru, promet

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev

1. sklop: Mediji
2. sklop: Slovenija in Evropska unija
3. sklop: Družbena ureditev in zakonodaja

X. Slovenska kultura, zgodovina in tradicija

1. sklop: Zemljepis in zgodovina
2. sklop: Slovenska kultura in kulturne ustanove
3. sklop: Slovenska tradicija, prazniki in praznovanja