Nacionalne poklicne kvalifikacije

Certifikatni sistem omogoča posamezniku, da pridobi javno veljavno listino o delovni, poklicni ali strokovni usposobljenosti, potrebni za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Je proces, ki omogoča ovrednotenje in potrditev spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem, in pridobitev formalnega priznanja ali potrditve posameznikovih spretnosti in znanj.

Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije pridobite v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, pridobljenih med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo v neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. oziroma s potrjevanjem na podlagi listin.

V času, ko izobrazba in šolsko spričevalo ali diploma že skoraj pregovorno ne pomenijo več nujno dokazila o posameznikovi poklicni usposobljenosti, in ko trg tako rekoč vsak dan kaže potrebe po novih znanjih, izkušnjah in poklicih, je nacionalna poklicna kvalifikacija lahko priložnost za vas.