Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 (javni poziv)

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 (javni poziv)

Poziv morebitnim partnerjem za sodelovanje pri razpisu Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018 – 2022)

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, je objavilo Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (v nadaljevanju: Javni razpis).

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 

 1. Namen javnega razpisa

 

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

 1. Cilj javnega razpisa

 

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

 

 1. Ciljna skupina

 

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 

 1. Programi, ki bodo sofinancirani:

 

Glej javni razpis

Povezava do razpisa točka 5. besedila razpisa.

 

 1. Način izvajanja

 

Za izvajanje predmeta tega javnega razpisa bo v skladu s pogoji in merili izbranih največ dvaindvajset (22) konzorcijev, od tega štirinajst (14) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in osem (8) v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: in KRZS). (preglednici 2 in 3 na strani 10. besedila javnega razpisa).

 

Konzorcij sestavljajo najmanj trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma prijavitelj na javni razpis.

 

Prijavitelj v konzorcij vključi organizacije iz svoje statistične regije, če izkazujejo interes in izpolnjujejo Splošne pogoje za konzorcijske partnerje brez prijavitelja, ki so opredeljeni v 9.2 točki besedila javnega razpisa.

 

Dne 17. 09. 2018 je Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana kot prijavitelj na svoji spletni strani https://www.cene-stupar.si/ pozval partnerje k sodelovanju. Namero o sodelovanju je podalo sedem partnerjev iz statistične regije.

 

Ker javni razpis zaradi nedoseganja kazalnikov razpisa (glej točko 8.1 Preglednica 6 besedila javnega razpisa) in negospodarne porabe javnih sredstev ne prenese konzorcij s sedmimi partnerji, se je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje odločil, da k partnerstvu povabi tri partnerje. Tako bo konzorcij sestavljal prijavitelj in trije partnerji. Na ta način bo konzorcij s štirimi partnerji sledili ciljem javnega razpisa in odgovorno porabil javna sredstva. Zaradi enakomerne zastopanosti deležnikov, bo Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje izbral eno nevladno organizacijo, eno srednjo šolo in eno zasebno organizacijo. V primeru, da ena od prej naštetih organizacij ne bo podala namere o sodelovanju, se izbere organizacija iz druge vrste deležnikov. 

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so sledeči:

 

 1. je na dan oddaje vloge registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije DOKAZILO: Izpis AJPES ali fotokopija ustanovnega akta,

 

 1. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;

 

 1. Ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis delno zaposleno osebo z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje in s pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ni zaposlena preko javnih del;

 

 1. Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več;

 

 1. Na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;

 

 1. Na dan oddaje vloge ni opustil poslovne dejavnosti,

 

 1. Konzorcijski partner ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v KZ-1.

 

DOKAZILA za točke 2 do 7

 

pod točko 2: izjava partnerja o izpolnjevanju pogojev

pod točko 3: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi;

pod točko 4: potrdilo FURS-a,

pod točkama 5 in 6 potrdili sodišča,

pod točko 7: potrdilo iz javnih evidenc.

 

 

Merila za točkovanje partnerjev pri izboru:

 

1

Ali je partner vpisan v razvid pri MIZŠ za programe Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU), ki so navedeni v razpisu (vsaj v en program)

 • DA, ima podpisano pismo o nameri z izvajalcem mentorjem UŽU in ga je izvajal v zadnjih treh letih
 • DA in ga je izvajal v zadnjih treh letih ali pa ima podpisano pismo o nameri z izvajalcem mentorjem UŽU
 • NE

 

 

5

 

3

 

0

2

Ali je partner vpisan v razvid pri MIZŠ za program Začetna integracija priseljencev (ZIP)

 • DA in ga je izvajal vsaj 1x v zadnji treh letih
 • DA in ga ni izvajal v zadnjih treh letih
 • NE

 

 

2

1

0

3

Ali je partner vpisan v razvid pri MIZŠ za program Slovenščina kot drugi tuji jezik

 • DA in ga je izvajal vsaj 1x v zadnji treh letih
 • DA in ga ni izvajal v zadnjih treh letih
 • NE

 

 

2

1

0

4

Ali je partner vpisan v razvid pri MIZŠ za program Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

 • DA in ga je izvajal vsaj 1x v zadnji treh letih
 • DA in ga ni izvajal v zadnjih treh letih
 • NE

 

 

3

1

0

5

Ali je partner verificiran za izvajanje izpitov ECDL

 • DA in ga je izvajal vsaj 1x v zadnji treh letih
 • DA in ga ni izvajal v zadnjih treh letih
 • NE

 

3

1

0

6

Ali je partner v zadnjih treh letih izvajal usposabljanje za Nacionalno poklicno kvalifikacijo?

 • DA
 • NE

 

 

1

0

7

Število zaposlenih organizatorjev s pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom

 • Partner ima več kot dva zaposlena, ki izpolnjujeta vse pogoje
 • Partner ima dva zaposlena, ki izpolnjujeta vse pogoje
 • Partner ima enega zaposlenega, ki izpolnjuje vse pogoje

 

 

 

3

2

1

 

 

Dokazila: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bo vse vpise v razvid preveril na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ostala dokazila pripravijo partnerji:

 

 • Pod točko 1: podpisano pismo o nameri z izvajalcem mentorjem UŽU, dokazilo, da ima mentor opravljen temeljno usposabljanje UŽU in izjava, da je partner v zadnjih treh letih izvajal UŽU program.
 • Pod točko 2: izjava, da je partner v zadnjih treh letih izvajal program Začetna integracija priseljencev (ZIP).
 • Pod točko 3: izjava, da je partner v zadnjih treh letih izvajal program Slovenščina kot drugi tuji jezik.
 • Pod točko 4: izjava, da je partner v zadnjih treh letih izvajal program Računalniška pismenost za odrasle (RPO).
 • Pod točko 5: izjava, da partner verificiran za izvajanje izpitov ECDL.
 • Pod točko 6: izjava, da je partner v zadnjih treh letih izvajal usposabljanje za Nacionalno poklicno kvalifikacijo.
 • Pod točko 7: pogodba o zaposlitvi in dokazila o končanju PA izobrazbe in narejen strokovni izpit.

 

Iz dokazil mora biti jasno razvidno dokazovanje meril iz tabele in možnost preverbe resničnosti izjave.

 

Po zaključenem ocenjevanju vlog skladno z merili iz tega povabila bo pripravljen predlog izbora prijaviteljev.

 

Izbor partnerjev bo potekal po naslednjem postopku:

 1. Prijave se razvrstijo po deležnikih, in sicer nevladna organizacija, srednja šola in zasebna organizacija,
 2. Če je po posameznem deležniku več prijav, se točkuje po merilih, ki so določeni v tem povabilu,
 3. Če bo več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilu pod točko 1 (vpis v razvid pri MIZŠ za programe Usposabljanje za življenjsko uspešnost),
 4. če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilu pod točko 4 (vpis v razvid pri MIZŠ za program Računalniška pismenost za odrasle),
 5. če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilu pod točko 7 (število zaposlenih organizatorjev s pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom),
 6. če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb (v primeru žreba, bodo povabljeni k žrebu vsi prijavitelji).

 

 

Prijavo za sodelovanje skupaj z Dokazili dostavite na naslov Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do torka, dne 25. 09. 2018 do 15.00 ure, s pripisom »ne odpiraj  - prijava povabilo«. Vloge prejete po tem datumu in uri se ne bodo upoštevale. Vsa dodatna vprašanja pošljite na naslov bojan.hajdinjak@cene-stupar.si Z odgovorom bomo seznanili vse morebitne prijavitelje.

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih