Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
LifeLongWood

LifeLongWood

Čezmejno sodelovanje za promocijo lesa kot vira in poklicnega področja prihodnosti. Projekt bo pozitivno prispeval k trajnostnemu razvoju in sicer spodbujanjem lesa kot naravnega, regionalnega in trajnostnega vira prihodnosti ter s krepitvijo konkurenčnosti lesne industrije v regiji.

Interreg logotip

 

slovenski del

LifeLongWood Interreg SI-AT 2021-2027 (siehe die deutsche Version unten)

Naslov projekta: Čezmejno sodelovanje za promocijo lesa kot vira in poklicnega področja prihodnosti

Akronim projekta: LifeLongWood (LLW)

Številka projekta: SIAT00003

Prednostna naloga programa: P2-A - Sposobnejša in bolj konkurenčna regija

Trajanje projekta: 01.10.2023 – 30.09.2026 (36 mesecev)

 

Opis projekta

Projekt bo pozitivno prispeval k trajnostnemu razvoju in sicer s spodbujanjem lesa kot naravnega, regionalnega in trajnostnega vira prihodnosti ter s krepitvijo konkurenčnosti lesne industrije v regiji.

Ena od največjih prednosti programske regije je naravni vir les. Slovenija (približno 60 %) in Avstrija (približno 48 %) sta daleč najbolj gozdnati državi v Srednji Evropi - v programski regiji, predvsem na Koroškem, Štajerskem in v slovenskih regijah, ki mejijo na ti dev deželi, delež gozdov v vsakem primeru celo presega 60 %, zato gre za pomembno, globoko zgodovinsko zakoreninjeno gospodarsko panogo, ki se kaže tudi v velikem obsegu čezmejne trgovine.

 

Gospodarska raba lesa je ključnega pomena za več deset tisoč ljudi v programski regiji, zlasti za proizvodnjo, predelavo in uporabo lesa v gradbenem sektorju. Hkrati je les kot podnebno nevtralen in trajnostni vir pomemben dejavnik za varstvo podnebja in ekološke spremembe.

 

Zato ima trenutno, stalno naraščajoče pomanjkanje kvalificiranih delavcev v tem sektorju dvojni negativni učinek: na eni strani na poslovno lokacijo in konkurenčnost regije, na drugi strani pa na doseganje zastavljenih ciljev varstva podnebja.

"Les je genialen" - za trajno promocijo in spodbujanje takšne miselnosti v programski regiji je treba še naprej spodbujati kampanje in krepiti ugled poklicev v lesni industriji ter uporabo lesa kot regionalne in trajnostne surovine. Od otroških korakov naprej - v njih je naša prihodnost - pa tudi odrasle je treba spodbujati k nadaljnjemu ukvarjanju z lesom kot surovino.

 

LifeLongWood se v duhu vseživljenjskega učenja osredotoča na pet področij:

 1. navduševanje mladih za les in sorodne poklice segmente z razvojem in pilotnim testiranjem inovativnih orodij za poklicno usmerjanje in informiranje, npr. potujoče razstave "WanderWood", VR izkušnje za interaktivno in varno raziskovanje poklicev, knjižnice lesnih materialov "ShareWood", mobilne različice Escape Room in še veliko več.
 2. mreženje zainteresiranih dijakov s podjetji in drugimi ustanovami v lesnem sektorju, s spremljanjem na delovnem mestu (jobshadowing) in čezmejnimi hekatoni, kot interdisciplinarnimi ekipnimi tekmovanji za povečanje zanimanja in povezovanje potencialnih bodočih strokovnjakov s potencialnimi delodajalci.
 3. podpora podjetjem v lesni industriji z usposabljanjem na področju veščin, pomembnih za delodajalce, da se uspešno
 4. vključijo na trg dela in se seznanijo z digitalnimi orodji za pridobivanje in ohranjanje zaposlenih.
 5. nadaljnje usposabljanje na akademski ravni za študente, podjetja in strokovnjake, da bi les in leseno gradnjo zasidrali na svojih študijskih in delovnih področjih ter ju tako še bolj okrepili in zasidrali v programski regiji.
 6. zbiranje, obdelava in zagotavljanje dostopa do znanja in primerov najboljše prakse ter vzpostavitev čezmejne mreže v različnih oblikah dogodkov za spodbujanje izmenjave med organizacijami, ki se ukvarjajo s to temo.

 

Delovni načrt projekta

DP 1 - Mladi les - Razvoj in pilotna implementacija orodij za doseganje mladih

DP 2 - Mešani les - pilotni model za povezovanje mladih, podjetij in strokovnjakov

DP 3 - Les za vedno - Razvoj in pilotna implementacija tečajev usposabljanja odraslih

 

Splošni cilj projekta

Razvoj in pilotna implementacija sodobnih orodij za informiranje, poklicno usmerjanje in usposabljanje ter novih kompetenčnih mrež za krepitev konkurenčnosti lesne industrije v projektni regiji.

 

Glavni rezultati projekta

 1. Projektni partnerji skupaj razvijajo in preizkušajo model za promocijo lesa kot surovine in poklicev v lesni industriji. Model vključuje novo razvita orodja (glej delovni paket 1) za
 2. doseganje, informiranje in svetovanje mladim, kot so potujoča razstava, spoznavanje poklicev z VR, knjižnica lesa in Escape room. Orodja bodo preizkušena in ovrednotena na pilotnih obiskih v vsaj 60 šolah.
 3. Projektni partnerji skupaj razvijajo in preizkušajo model za povezovanje mladih s potencialnimi bodočimi delodajalci. Instrumenta, ki sta bila razvita v okviru delovnega paketa 2, sta pilotna ukrepa "job shadowing" in "hekatoni".
 4. Tečajev usposabljanja v T3 se bo skupaj udeležilo vsaj 60 udeležencev, od tega 30 v usposabljanju za podjetja in skupaj 30 v programih mikroakreditacij. Pričakuje se, da bo od skupnega števila udeležencev približno 66,66 %, tj. približno 40 oseb, poleg udeležbe izpolnilo tudi vse zahteve za pozitiven zaključek vsakokratnega usposabljanja.

 

avstrijski del

LifeLongWood Interreg SI-AT 2021-2027

Projekttitel: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Förderung von Holz als Rohstoff und Berufsfeld der Zukunft

Kurztitel: LifeLongWood (LLW)

Projekt-ID: SIAT00003

Programmpriorität: P2-A - Eine leistungs- und wettbewerbsfähigere Region

Projektdauer: 01.10.2023 - 30.09.2026

 

Projektzusammenfassung

Eines der größten Assets der Programmregion ist die natürlich Ressource Holz. Slowenien (ca. 60%) und Österreich (ca. 48%) sind die mit Abstand waldreichsten Länder Mitteleuropas - in der Programmregion, allen voran in Kärnten, der Steiermark und den an sie grenzenden slowenischen Gebieten beträgt der Waldanteil sogar jeweils über 60% und ist damit ein bedeutender, tief historisch verwurzelter Wirtschaftszweig der auch in einem hohen grenzüberschreitenden Handelsvolumen abgebildet ist.

 

Die wirtschaftliche Nutzung von Holz ist für zehntausende Personen in der Programmregion lebensnotwendig, vor allem für die Erzeugung, Bearbeitung und Verwendung von Holz im Bausektor. Gleichzeitig ist Holz als klimaneutrale, nachhaltige Ressource ein enormer Faktor für den Klimaschutz und ökologischen Wandel.

 

Dadurch hat der aktuelle, stetig gewachsene Fachkräftemangel in dieser Branche gleich eine doppelte negative Auswirkung: einerseits auf den Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit der Region und andererseits auf die Erreichung gesetzter Klimaschutzziele.

 

"Holz ist genial" - um dieses Denken dauerhaft in der Programmregion zu fördern, müssen Kampagnen weiter forciert und das Ansehen von Berufen in der Holzindustrie sowie die Verwendung von Holz als regionalem und nachhaltigen Rohstoff gestärkt werden. Von Kindesbeinen an - dort liegt die Zukunft - aber auch Erwachsene müssen animiert werden sich mit dem Rohstoff Holz weiter auseinanderzusetzen.

 

LifeLongWood setzt hierbei ganz im Sinne des "lebenslangen" Lernens fünf Schwerpunkte

 1.  Begeistern von Jugendlichen für Holz und verwandte Berufsfelder durch die Entwicklung und Pilottestung innovativer Berufsorientierungs- und Informationswerkzeuge, z.B. die Wanderausstellung "WanderWood", ein VR-Erlebnis zum interaktiven und sicheren Erkunden von Berufen, die Holz-Materialbibliothek "ShareWood", einen mobilen Escape-Room und vieles mehr.
 2. Vernetzung von interessierten Schüler*innen mit Unternehmen und anderen Einrichtungen aus dem Holzbereich durch Jobshadowings und grenzüberschreitende Hackathons als interdisziplinäre Team-Wettbewerbe, um Interesse zu steigern und potentielle zukünftige Fachkräfte mir potentiellen Arbeitgebern zu verbinden.
 3. Unterstützung von Unternehmen der Holzindustrie mittels einer Ausbildung rund um arbeitgeberrelevante Fähigkeiten, um sie erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren und mit digitalen Werkzeugen für die Mitarbeiterakquise und Mitarbeiterbindung vertraut zu machen.
 4. Weiterbildungen auf akademischer Ebene für Studierende, Unternehmen und Fachexpert*innen, um Holz und Holzbau in ihren Studien- und Arbeitsbereichen zu verankern und damit in der Programmregion weiter zu stärken
 5. Sammeln, Aufbereiten und Verfügbarmachen von Erkenntnissen und best practice Beispielen und Aufbau eines grenzüberschreitenden Netzwerkes über verschiedene Veranstaltungsformate hinweg um den Austausch zwischen themenrelevanten Organisationen zu fördern.

 

Arbeitsplan des Projekts

1. Jungholz - Entwicklung und Pilotimplementierung von Werkzeugen zur Erreichung Jugendlicher

2. Mischholz - Pilotmodell zur Vernetzung von Jugendlichen, Unternehmen & Fachexpert*innen

3. Für immer Holz - Entwicklung und Pilotimplementierung von Erwachsenenausbildungen

 

Übergeordnetes Ziel des Projekts

Entwicklung und Pilotimplementierung moderner Informations-, Berufsberatungs- und Ausbildungswerkzeuge sowie neuer Kompetenznetzwerke zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Holzindustrie in der Programmregion. Schüler, Studierende, Lehrer*innen, Berufsberater*innen und Fachexpert*innen erhalten Zugang zu Know-How und innovativen Angeboten. Unternehmen erhalten wichtige Werkzeuge für die Deckung des Bedarfes an Arbeitskräften und Erwachsene profitieren durch Weiterbildungsangebote.

 

Projektergebnisse

 1. Die Projektpartner entwickeln und testen gemeinsam ein Modell zur Bewerbung des Rohstoffes Holz und von Berufen in der Holzindustrie. Das Modell umfasst dabei neu entwickelte Werkzeuge (siehe AP1) zur Erreichung, Information und Berufsberatung Jugendlicher wie unter anderem die Wanderausstellung, das VR-Berufsschnuppern, die Holzbibliothek und den Escape Room. Die Werkzeuge werden in Pilotbesuchen an min. 60 Schulen getestet und evaluiert.
 2. Die Projektpartner entwickeln und testen gemeinsam ein Modell zur Vernetzung Jugendlicher mit potentiellen zukünftigen Arbeitgeber*innen. Dafür entwickelte Instrumente in AP2 sind die Pilotmaßnahmen "Jobshadowing" und "Hackathons".
 3. Insgesamt min. 60 Teilnehmer*innen werden an den Ausbildungen in T3 teilnehmen, davon 30 in der Ausbildung für Unternehmen und insgesamt 30 in den MicroCredential-Programmen. Es wird erwartet, dass von der Gesamtteilnehmerzahl rund 66,66%, also rund 40 Personen neben der Teilnahme auch alle Voraussetzungen erbringen werden, um einen positiven Abschluss der jeweiligen Ausbildung zu erreichen.

Interreg logotip

 

slovenski del

Za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 80 % (1.015.509,72), je namenjenih skupaj 1.269.387,16.

Več o Interreg Program Slovenija-Avstrija 2021-2027, v okviru katerega so sofinancirani čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k sposobnejši in bolj konkurenčna regiji: http://www.si-at.eu/2127/sl/

 

avstrijski del

Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu 80% (1.015.509,72) kofinanzierte Projekt verfügt über ein Gesamtbudget von 1.269.387,16 Eur.

Erfahren Sie mehr über das Interreg-Programm Slowenien-Österreich 2021-2027, das grenzüberschreitende Projekte zwischen Slowenien und Österreich kofinanziert, die zu einer wettbewerbs- und leistungsfähigeren Region beitragen werden: http://www.si-at.eu/2127/sl/

Interreg logotip

 

slovenski del

Kontaktne osebe pri Cene Štupar – CILJ (PP2):

Vodja projekta LifeLongWood

Sanda Jerman, mag. manag.

e-pošta: sanda.jerman@cene-stupar.si

e-pošta projekta: llw@ozs.si

M: +386 30 640 262

 

Projektna asistentka

Špela Sodja

e-pošta: spela.sodja@cene-stupar.si

e-pošta projekta: llw@ozs.si

M: +386 40 450 125

 

Strokovna sodelavka za karierni razvoj projekta LifeLongWood

Andreja Glavač

e-pošta: andreja.glavac@cene-stupar.si

e-pošta projekta: llw@ozs.si

M: +386 30 722 088

 

Strokovna sodelavka za karierni razvoj projekta LifeLongWood

Sabina Zupan

e-pošta: sabina.zupan@cene-stupar.si

e-pošta projekta: llw@ozs.si

M: +386 30 722 066

 

avstrijski del

Kontaktpersonen bei der Cene Štupar – CILJ (PP2):

Projektleiter LifeLongWood

Sanda Jerman, mag. manag.

E-Mail: sanda.jerman@cene-stupar.si

Projekt-E-Mail: llw@ozs.si

M: +386 30 640 262

 

Projektassistentin

Špela Sodja

e-pošta: spela.sodja@cene-stupar.si

e-pošta projekta: llw@ozs.si

M: +386 40 450 125

 

Referentin für berufliche Entwicklung LifeLongWood

Andreja Glavač

E-Mail: andreja.glavac@cene-stupar.si

Projekt-E-Mail: llw@ozs.si

M: +386 30 722 088

 

Referentin für berufliche Entwicklung LifeLongWood:

Sabina Zupan

E-Maila: sabina.zupan@cene-stupar.si

Projekt-E-Mail: llw@ozs.si

M: +386 30 722 066

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih