Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
KORAK (Temeljne kompetence 2023–2029)

KORAK (Temeljne kompetence 2023–2029)

Cene Štupar – CILJ je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje RS »Temeljne kompetence 2023–2029«. S partnerji bomo izvajali brezplačna izobraževanja za odrasle do leta 2029.

   Sofinancira Evropska unija

 

Financerja projekta:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.  

 

»Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, Prednostna naloga 6: Znanje in spretnosti ter odzivni trg dela, Specifični cilj ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.«

 

Trajanje projekta:

13. 10. 2023–30. 6. 2029

 

Opis projekta:

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja. Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

 

V okviru projekta bomo izvajali:

 1. UČENJE SLOVENŠČINE ZA PRISELJENCE
 • Javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik v obsegu 180 pedagoških ur
 • Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev v obsegu 180 pedagoških ur
 • Neformalni programi sporazumevanja v slovenskem jeziku v obsegu 40 pedagoških ur (od preživetvene ravni naprej)
 • Program priprav na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika v obsegu 30 ur

 

 1. USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST
 • Javno veljavni programi Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU MK) v obsegu 100 ur

 

 1. JEZIKOVNI PROGRAMI
 • Angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina, francoščina in drugi na različnih stopnjah v obsegu 40 pedagoških ur
 • V podjetjih in drugih organizacijah izvajamo tudi poslovno angleščino, nemščino, italijanščino, ruščino, francoščino in druge jezike na različnih stopnjah v obsegu 40 pedagoških ur

 

 1. PROGRAMI UČENJA RAČUNALNIŠKIH IN DIGITALNIH VSEBIN
 • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle v obsegu 100 pedagoških ur
 • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc: uporaba računalniških programov (Word, Excel, PowerPoint,…), e-komunikacija na računalniku in pametnem telefonu z različnimi orodji in aplikacijami (e-pošta, Zoom, Viber,…), e-storitve v vsakdanjem življenju (e-nakupi, e-davki, e-zdravje), socialna omrežja (FB, LI, IG,…), uporaba umetne inteligence (ChatGPT,..), ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost na spletu, reševanje IKT problemov,… v obsegu 40 pedagoških ur

 

 1. PROGRAMI ZA OSEBNOSTNO RAST IN POKLICNI RAZVOJ

Programe različnih vsebin za razvoj ene ali več kompetenc izvajamo v obsegu 40 pedagoških ur :

 • učinkovita komunikacija,
 • reševanje konfliktov,
 • zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa,
 • osebna odgovornost za trajnostnost in krožno gospodarstvo v podjetju in okolju,
 • finančna pismenost,
 • odgovornost do dela, upravljanje s časom,
 • kulturna zavest in izražanje,
 • participacija zaposlenih,
 • aktivno državljanstvo v družbi,

 

Rezultati projekta

Izvedli bomo 386 programov, v katere bomo vključili 4.462 vseh udeležencev.

V okviru vseh programov bomo izvedli 51 javno veljavnih programov, v katere bomo vključili 510 vseh udeležencev.

 

Kazalnik učinka EECO01 (skupno število enkratnih udeležencev): 3.328, pri čemer se en udeleženec lahko vključi v več različnih programov, vendar se ga v kazalnik šteje samo enkrat.

Od 3.328 enkratnih vključenih udeležencev bo okvirno 1.997 (60 %) takih, ki jih uvrščamo v vsaj eno izmed naslednjih ranljivih skupin: 

 • nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, ki so stari 55 ali več, 
 • tujci, 
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora. 

Kazalnik rezultata EECR03 (udeleženci, ki bodo pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja): 374

 

Finančna vrednost projekta

Skupna vrednost projekta – 2.240.509,54 €, od tega EU sofinanciranje – 896.203,82 €

 

Projektni partnerji:

Cene Štupar – CILJ (vodilni partner)

Micro TeamIC Geoss, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Univerza za tretje življenjsko obdobje

 

Vsa izobraževanja so za udeležence brezplačna.

Vsa izobraževanja in informacije o vpisu so navedena v zavihku AKTUALNA IZOBRAŽEVANJA.

Usposabljanja izvajamo tudi v podjetjih in drugih organizacijah.

 Opis

Udeleženci programa boste pridobili uporabna napredna znanja računalniškega programa Microsoft Excel. Nadgradili boste osnovno znanje za delo s tem programom. Naučili se boste tudi samostojno izdelati PowerPoint predstavitev. V zadnjem vsebinskem sklopu programa se boste spoznali z umetno inteligenco, ki pri delu lahko prispeva k večji inovativnosti, učinkovitosti, trajnosti in konkurenčnosti, pri čemer pa je potreben etičen in human pristop.

Vsebina programa bo razdeljena na tri dele:

 • Microsoft Excel.
 • PPT predstavitev.
 • Umetna inteligenca.

 

 Urnik

25.4., 7.5., 13.5., 20.5., 3.6. 10.6., 18.6., 20.6. od 12.00-15.45

 

 Lokacija

Erste Card d.o.o.

Ameriška ulica 2

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Namen programa je ozavestiti pomen stalnega vsestranskega razvoja posameznika oziroma zaposlenega, obenem pa vključene opolnomočiti kaj skrb za lasten razvoj sploh pomeni, kaj vključuje in predvsem kako lahko sami skrbijo za lasten (poklicni in osebni) napredek in razvoj.

 

Obravnavali bomo sledeče tematike:

TEMATIKA 1: PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA, KI GRADI ZAUPANJE

TEMATIKA 2: ODKLENIMO TIMSKI POTENCIAL

TEMATIKA 3: SAMOMOTIVACIJA: Kako se motivirati, ko nam vse «pade dol«?

TEMATIKA 4: S PREHODOM IZ STATIČNE V RAZVOJNO MISELNOST DO VEČJE ČUJEČNOSTI IN POSLEDIČNO MANJ STRESA

TEMATIKA 5: ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

 

 Urnik

11. 4., 25. 4., 9. 5., 16. 5. in 23. 5. ; 9:00 - 15:00

 

 Lokacija

Narodna in univerzitetna knjižnica

Turjaška ulica 1

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Namen programa je pridobivanje in nadgrajevanje oziroma zviševanje zmožnosti sporazumevanje v slovenščini pri odraslih govorkah in govorcih slovenščine kot neprvega jezika.

 

Za udeležence programa SDTJ na osnovni in višji ravni ter na ravni odličnosti je glavni cilj (samostojno) sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Cilj programa je v tem okviru sistematično razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za uresničevanje sporazumevalnih potreb na vseh področjih družbenega življenja: zasebno in javno, v poklicnem življenju in v izobraževanju

 

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/07/Sloven%C5%A1%C4%8Dina-kot-drugi-in-tuji-jezik.pdf

 

 Urnik

Sreda, četrtek, (ponedeljek*): 13.30-15.45

 

 Lokacija

Dom upokojencev Vrhnika

Idrijska cesta 13

1360 Vrhnika

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Vodenje je eden pomembnejših procesov v organizaciji. Dober vodja ima veliko znanja in razvite številne kompetence. Osredotočili se bomo na tista ključna vedenja in kompetence, ki jih mora vodja razviti, da je kos svoji pomembni vlogi – vlogi vodje.

 

Program  bo usmerjen v tri področja:

 • vodenje,
 • različne vidiki komunikacije in
 • organizacijo dela, ki je z vodenjem neločljivo povezana. 

 

 • 1. Področje: VODENJE
  • Osnove in stili vodenja
  • Vpliv in odgovornost vodje
  • Motivacije in vrednote
  • Timska dinamika in klima
  • Samorazvoj
 • 2. Področje: KOMUNIKACIJA
  • Splošno o komunikaciji
  • Komunikacija v posebnih situacijah
  • Asertivnost v komunikaciji
  • Persolog vedenjski profil DISK
 • 3 .Področje: ORGANIZACIJA
  • Načrtovanje (usklajevanje vseh razpoložljivih resursov).
  • Organiziranje dela
  • Vodenje delovnih procesov
  • Kontroliranje delovnih procesov

 

 Urnik

14. 3., 28. 3., 11. 4., 18. 4. in 25. 4. 2024 od 9:00 - 15:00

 

 Lokacija

 ALPE-PANON d.o.o.

Dunajska c. 155

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Ste se angleščine že učili? Vabimo vas, da znanje obnovite, nadgradite ter ga začnete aktivno uporabljati pri sporočanju kot tudi sporazumevanju v govorni kot tudi pisni komunikaciji.

Slovnične strukture:

 • Angleški časi
  • Present Simple,Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, "Going to" Future.
 • Modalni glagoli
 • Časovni in pogojni odvisniki
 • Aktivna in pasivna oblika
 • Indirektna vprašanja in poročani govor
 • Števni in neštevni samostalniki
 • Določni in nedoločni člen
 • Zaimki
 • Števniki
 • Pridevniki in prislovi, stopnjevanje pridevnikov
 • Predlogi in predložne zveze
 • Vezniki

 

 Urnik

Četrtek od 14:30 do 16:45

 

 Lokacija

JZ Cene Štupar - CILJ

Ul. Amrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 

 Opis

Velja, da se vodja ne rodi, ampak se naredi. V dobrega vodjo se lahko razvije prav vsak, če le ima željo in voljo. Kako? Vključite se v izobraževanje in dobili boste odgovor na vprašanje.. 

Tematike bodo vezane na  dve glavni področji in sicer vodenje ter komunikacijo, ki je z vodenjem neločljivo povezana.  

Obravnavali bomo:

 • 1. VODENJE:
  • Osnove vodenja
  • Stili vodenja
  • Vpliv in odgovornost vodje
  • Motivacije in vrednote
  • Timska dinamika in klima
  • Samorazvoj
 • 2. KOMUNIKACIJA:
  • Splošno o komunikaciji
  • Tehnike komunikacije
  • Poslovna komunikacija
  • Komunikacija v posebnih situacijah

 

 Urnik

 7. 3., 11. 4., 9.5., 30. 5 in 13. 6. 2024; 10:00 - 13:45

 

 Lokacija

AUTOMATIC SERVIS d.o.o

Verovškova ulica 60e

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

V programu bomo razvili ključne kompetence, ki jih posameznik v sodobni družbi potrebuje za učinkovito komunikacijo in opravljanje dela.

 

Na izobraževanju bomo spoznali naslednje teme:

 • Splošno o komunikaciji
 • Komunikacija med različnimi generacijami - medgeneracijsko sodelovanje
 • Poslovna komunikacija in bonton
 • Konflikti 
 • Motivacija
 • Ustrezni načini komuniciranja
 • Asertivna komunikacija
 • Komunikacija in odnosi na delovnem mestu:
 • Aktivno poslušanje in odnosi

 

 Urnik

23. 2., 1. 3., 11. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5. in 21. 5. 2024 od 10:00 - 13.45

 

 Lokacija

Dom upokojencev Domžale

Karantanska cesta 5

1230 Domžale

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Namen programa je pridobivanje in nadgrajevanje oziroma zviševanje zmožnosti sporazumevanje v slovenščini pri odraslih govorkah in govorcih slovenščine kot neprvega jezika.

 

Za udeležence programa SDTJ na osnovni in višji ravni ter na ravni odličnosti je glavni cilj (samostojno) sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Cilj programa je v tem okviru sistematično razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za uresničevanje sporazumevalnih potreb na vseh področjih družbenega življenja: zasebno in javno, v poklicnem življenju in v izobraževanju

 

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/07/Sloven%C5%A1%C4%8Dina-kot-drugi-in-tuji-jezik.pdf

 

 Urnik

Sreda, četrtek, (ponedeljek*): 13.30-16.30

 

 Lokacija

Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik

Cesta na Bokalce 51

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Namen programa je pridobivanje in nadgrajevanje oziroma zviševanje zmožnosti sporazumevanje v slovenščini pri odraslih govorkah in govorcih slovenščine kot neprvega jezika.

 

Za udeležence programa SDTJ na osnovni in višji ravni ter na ravni odličnosti je glavni cilj (samostojno) sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Cilj programa je v tem okviru sistematično razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za uresničevanje sporazumevalnih potreb na vseh področjih družbenega življenja: zasebno in javno, v poklicnem življenju in v izobraževanju

 

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/07/Sloven%C5%A1%C4%8Dina-kot-drugi-in-tuji-jezik.pdf

 

 Urnik

Ponedeljek, četrtek, petek: 8.00-11.00

 

 Lokacija

ALPE-PANON d.o.o.

Premrlova ulica 12

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Program Microsoft Excel velja za najbolj uporabljeno orodje za analizo podatkov tako v poslovnem svetu, kot tudi na nivoju osebne uporabe. Vsebuje ogromno že vgrajenih funkcionalnosti, ki omogočajo enostavno in učinkovito analizo še tako velikih zbirk podatkov.

 

Na izobraževanju bomo spoznali:

 • Izdelava in oblikovanje tabel
 • Izpostavljanje izjem – pogojno oblikovanje tabel
 • Razvrščanje in filtriranje podatkov
 • Odstranjevanje podvojenih podatkov
 • Izdelava samostojnih grafikonov
 • Uporaba matematičnih funkcij
 • Uporaba tekstovnih funkcij
 • Uporaba logičnih funkcij
 • Usklajevanje podatkov
 • Zaščita podatkov
 • Deljenje datotek in skupno delo na preglednicah
 • Priprava obrazcev za vnos
 • Uvoz podatkov
 • Funkcije vlookup
 • Vrtilne tabele

 

 Urnik

Vsak torek od 12. 3. do 23. 4. V času praznikov ni srečanj. ; 10:00 - 13:45

 

 Lokacija

Magneti Ljubljana d.d.

Stegne 37

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Preizkusite svoje znanje slovenščine še pred izpitom. Če je vaše znanje slovenščine na primernem nivoju, se vključite v priprave, kjer se boste seznanili s potekom izpita ter na kakšen način se preverja oziroma ocenjuje znanje slovenščine. Program temelji na sistematični pripravi za uspešno opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni.

 

 Urnik

Ponedeljek, Sreda: 8.45-11.45

 

 Lokacija

JZ Cene Štupar - CILJ

Ul. Amrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Preizkusite svoje znanje slovenščine še pred izpitom. Če je vaše znanje slovenščine na primernem nivoju, se vključite v priprave, kjer se boste seznanili s potekom izpita ter na kakšen način se preverja oziroma ocenjuje znanje slovenščine. Program temelji na sistematični pripravi za uspešno opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni.

 

 Urnik

Ponedeljek, četrtek: 9.00-12.00

 

 Lokacija

JZ Cene Štupar - CILJ

Ul. Amrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Preizkusite svoje znanje slovenščine še pred izpitom. Če je vaše znanje slovenščine na primernem nivoju, se vključite v priprave, kjer se boste seznanili s potekom izpita ter na kakšen način se preverja oziroma ocenjuje znanje slovenščine. Program temelji na sistematični pripravi za uspešno opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni.

 

 Urnik

Torek, sreda: 16.30-19.30

 

 Lokacija

JZ Cene Štupar - CILJ

Ul. Amrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Preizkusite svoje znanje slovenščine še pred izpitom. Če je vaše znanje slovenščine na primernem nivoju, se vključite v priprave, kjer se boste seznanili s potekom izpita ter na kakšen način se preverja oziroma ocenjuje znanje slovenščine. Program temelji na sistematični pripravi za uspešno opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni.

 

 Urnik

Sreda, petek: 16.30-19.30

 

 Lokacija

JZ Cene Štupar - CILJ

Ul. Amrožiča Novljana 5

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

I buyed new car last week. Ali tudi vi delate podobne napake, ko želite to povedati v angleščini? Če ste odgovorili pritrdilno, vas vabimo, da se naučite, nadgradite in obnovite osnove angleškega jezika.

Slovnične strukture:

 • Angleški časi:
  • Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous
 • Modalni glagoli
 • Nedoločnik, velelnik, časovni odvisniki
 • Samostalniki
 • Določni in nedoločni člen
 • Zaimki in števila
 • Pridevniki in primerjava
 • Prislovna določila
 • Predlogi in predložne zveze
 • Vezniki
 • Vrstni red v povedi, negacija, preproste strukture

 

 Urnik

Vsak torek od 6. 2. do 23. 4. 2024, od 17:00-20:00. Srečanj ni v času šolskih počitnic in praznikov.

 

 Lokacija

VVZ Kekec Grosuplje

Trubarjeva cesta 15

1290 Grosuplje

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Tekom tečaja boste razvili veščine in kompetence, ki vam bodo pomagale, da se boste znašli v osnovnih situacijah, da boste poznali osnovno besedišče in fraze in se lahko vključili v preproste pogovore o vsakdanjih temah  na delovnem mestu. Učenje bo prednostno usmerjeno v govorne veščine ter slušno razumevanje.

Slovnica bo obravnavana le v smislu uporabe v frazah, tipičnih vprašanjih in odgovorih:

 • spol, število,
 • sedanjik,
 • pridevniki,
 • prislov (včeraj, danes, jutri, potem …),
 • 4., 5. sklon (grem v službo, delam v podjetju)
 • osebni zaimki (jaz, ti, on, ona …),
 • tikanje in vikanje.

 

 Urnik

Ponedeljek, četrtek: 11.45-14.45

 

 Lokacija

ALPE-PANON d.o.o.

Premrlova ulica 12

1000 Ljubljana

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Andreja Ivanič

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 Opis

Zakaj je komunikacija pomembna, kako lahko slabo razvita veščina vpliva na zdravje zaposlenih na delovnem mestu? Posebno pozornost bomo namenili komuniciranju in sodelovanju med različnimi generacijami. Udeležence želimo ozavestiti o pomenu celostne skrbi za lastno zdravje in zakaj mora posameznik nujno prevzeti odgovornost zanj. Spoznali bomo kako stres vpliva na naše zdravje in kako preprečiti njegove negativne vplive. 

 

V okviru programa bomo izvedli 3 glavne sklope:

 • SKLOP 1: Zdravje na delovnem mestu in preprečevanje stresa
 • SKLOP 2: Komunikacija
 • SKLOP 3: Medgeneracijsko učenje in sodelovanje ter mentorstvo.

 

 Urnik

19. 1. 2024 od 9:00-15:00,

22. 1. 2024 od 9:00-15:00,

26. 1. 2024 od 9:00-15:00,

29. 1. 2024 od 9:00-15:00,

2. 2. 2024 od 9:00-15:00.

 

 Lokacija

EUROGARDEN d.o.o.

Podsmreka 7b

1356 Dobrova

 

 Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

 

 Kontakt

Jana Mlačnik

jana.mlacnik@cene-stupar.si

 

 

 

 

Vodji projekta

Dragica Glažar
organizatorka izobraževanja odraslih
T: +386 (0)5 933 64 10
M: +386 (0)30 642 425
E: dragica.glazar@cene-stupar.si

 

Andreja Ivanič
organizatorka izobraževanja odraslih
M: +386 (0)30 642 772
E: andreja.ivanic@cene-stupar.si

 

Koordinatorji programov

Jana Mlačnik
organizatorka izobraževanja odraslih
M: +386 (0)31 729 908
E: jana.mlacnik@cene-stupar.si

 

Nina Debevec
Samostojna strokovna delavka
M: +386 (0)30 705 895
E: nina.debevec@cene-stupar.si

 

Lucija Hajdinjak
Samostojna strokovna delavka
M: +386 (0)30 646 919
E: lucija.hajdinjak@cene-stupar.si

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih