Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
Začetna integracija priseljencev (ZIP) (2015-2018)| Cene Štupar - CILJ

Začetna integracija priseljencev (ZIP) (2015-2018)| Cene Štupar - CILJ

Program učenja slovenskega jezika po javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev RS, se izvaja v obsegu 60, 120 ali 180 ur. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Program učenja slovenskega jezika po javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev RS, se izvaja v obsegu 60, 120 ali 180 ur. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

 

CILJNA SKUPINA

 1. Udeležba na tečaju je brezplačna za udeležence, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v programu in so državljani tretjih držav. Udeleženci sami krijejo stroške učnega gradiva in potne stroške.
 2. Udeležba na tečaju v obsegu 300 ur je brezplačna za osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite. Učenje slovenskega jezika se izvaja po programu Začetna integracija priseljencev in programu, prilagojenemu javnoveljavnemu programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ).

 

Udeleženec svojo vsakokratno prisotnost na tečaju potrdi z lastnoročnim podpisom. Evidenco prisotnosti vodi izvajalec programa in o njej mesečno poroča naročniku.

 

Zakonodaja

 

Izvajanje programa Začetna integracija priseljencev in izvajanje programa, prilagojenega na podlagi javno veljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik, sofinancirata  Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) 75% in Ministrstvo za notranje zadeve RS.

 

Tečaji potekajo na lokacijah:

 • Ljubljana: Šmartinska cesta 134a, Kališnikov trg 11 (dopoldne, popoldne in zvečer),
 • Grosuplje: OŠ Louisa Adamiča Grosuplje po 17. uri,
 • Vrhnika: OŠ Ivana Cankarja po 17.uri,
 • Domžale: OŠ Domžale po 17.uri
 • Kamnik

Na pobudo priseljencev v sodelovanju z LU Kočevje in našega zavoda se tečaj izvaja tudi v Kočevju.

Tečaje organiziramo, ko je za določeno lokacijo in termin dovolj prijavljenih.

 

Skupine so homogene, zato vse udeležence vabimo na predhodno pisno in ustno testiranje ter uvodni pogovor, kjer skupaj zapišemo osebni izobraževalni načrt (OIN).

 

O pričetku tečaja vas obvestimo na kontaktni naslov najmanj teden dni pred pričetkom.

 

V kolikor se ne morete osebno zglasiti nas kontaktirajte preko telefona ali elektronske pošte.

1. Vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu na upravni enoti oziroma pri pristojni službi MNZ.

2. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo oziroma pristojna služba MNZ o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP.

3. Originalno potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP prinesete osebno na Cene Štupar-CILJ, Šmartinska cesta 134a, 1. nadstropje soba 26 in se prijavite na tečaj. Udeleženec je na izobraževanje ZIP prijavljen informativno, ko odda izpolnjeno prijavnico in originalno potrdilo z upravne enote.

 

Udeleženec je na izobraževanje ZIP prijavljen, ko opravi tudi individualni razgovor s testiranjem znanja (Osebni izobraževalni načrt). Testiranje znanja  in individualni razgovor s pripravo Osebnega izobraževalnega načrta sta OBVEZNA za vse udeležence. Možno ju je opraviti sočasno z informativno prijavo, zato pokličite +386 30 646 919 ali pišite za termin na elektronski naslov lucija.lucic@cene-stupar.si od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00. V primeru, da udeleženec ne more opraviti testiranja znanja in individualnega razgovora s pripravo Osebnega izobraževalnega načrta sočasno z informativno prijavo, mu bomo določili drug termin.

 

Izvajanje tečajev na zunanjih lokacijah: DOMŽALE, KAMNIK, VRHNIKA, GROSUPLJE.

 

Udeleženec po končanem programu prejme javnoveljavno potrdilo o udeležbi.

Dokončanje programa in za pridobitev javno veljavnega potrdila o udeležbi je potrebna:

• vsaj 80% prisotnost pri organiziranem izobraževanju,

• aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape,

• aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta,

• napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu,

• uspešno opravljen interni preizkus znanja (Uredba … (Ur.l. RS, št. 70/12)

 

V programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom. Preverjanje poteka sproti skozi celotno trajanje programa (pisni in govorni izdelki, napredek posameznika in njegovo sodelovanje).

 

V ta namen udeleženec ob izvajanju programa oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo učitelj oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.

 

Če v okviru projekta obiskujete program Začetna integracija priseljencev v obsegu 180 ur in je vaša prisotnost na tečaju najmanj 80%, ste upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

 

Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite se o možnosti za brezplačno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni pozanimajo pri pristojni službi MNZ.

 

Več informacij dobite tudi na www.infotujci.si

Alida Zagorc Šuligoj

041 727 458

alida.suligoj@cene-stupar.si

 

Poročilo o izvajanju projekta, 19. 12. 2017

“Izvajanje programa Začetna integracija priseljencev in izvajanje programa,

prilagojenega na podlagi javno veljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik” projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in Ministrstvo RS za notranje zadeve – zaključek projektnih aktivnosti 30. junij 2018. Vpis ni več možen.

 

Zapisala: Alida Zagorc Šuligoj, vodja projekta

 

Ključni izziv projekta “Izvajanje programa Začetna integracija priseljencev in izvajanje programa, prilagojenega na podlagi javno veljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik” je priseljence, ki prihajajo iz tretjih držav in osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite, naučiti slovenski jezik na osnovni ravni (po SEJO raven A2 – B1) na način, da se jih ob učenju jezika aktivno seznanja z zgodovino, značilnostmi slovenske kulture, ustavno ureditvijo Republike Slovenije in spodbuja integracijske procese ter medkulturni dialog.

 

Cilji projekta:

 • Priseljencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za sporazumevanje na preživetveni ravni in ga nadgraditi na raven, ki se zahteva za pridobitev javnoveljavnega certifikata o znanju slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni. Z javnoveljavnim certifikatom iz znanja slovenščine na osnovni ravni se izkazuje znanje jezika, ki je zahtevano za pridobitev slovenskega državljanstva in opravljanje določenih poklicev.
 • V proces učenja slovenskega jezika integrirati vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.
 • Priseljence spodbujati k aktivnemu sodelovanju in vključevanju v vse procese izvajanja programa (nastopi na prireditvah, predstavitve kulture in matičnih držav, vodenje medkulturnih delavnic, pomoč drugim priseljencem, razvoj socialnih veščin in kompetence učenje učenja, ...).
 • Priseljence motivirati za vseživljenjsko učenje in prenos znanj med različnimi kulturami in generacijami ter znotraj družine.

 

Poglavitne projektne aktivnosti so:

 

Svetovanje priseljencem pred vključitvijo v program:

 • uvodni razgovor s testiranjem predhodno pridobljenega znanja slovenščine;
 • priprava osebnega izobraževalnega načrta.

 

Vključevanje povprečno 100 priseljencev mesečno v program Začetne integracije priseljencev (60/ 120/180 ur) glede na:

 • jezikovno skupino (Slovani, Neslovani);
 • izobrazbo;
 • stanje pismenosti (v maternem jeziku in latinici);
 • časovno razpoložljivost (dopoldanski, popoldanski, večerni in izmenični termini tečajev – intenzivni tečaji (štiri krat tedensko po 4 pedagoške ure).

 

Svetovanje priseljencem med izvajanjem programa:

 • dnevno spremljanje prisotnosti udeležencev tečajev;
 • tedensko poročanje o prisotnosti oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite na tečaju naročniku projekta, Ministrstvu za notranje zadeve;
 • spremljanje napredka udeležencev po 60-urah, 120-urah;
 • posredovanje povratne informacije udeležencem o pridobljenem znanju glede na standarde znanja programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik - osnovna raven po 170-urah.

 

Vključevanje oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite v nadaljnje jezikovno izobraževanje (120 ur) na podlagi preverjanja znanja v 180-urnem programu, prepoznani potrebi po učni pomoči zaradi učnih težav in potrebi po mediatorju.

 

Svetovanje priseljencem po zaključku programa:

 • prijava na Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
 • pomoč osebam s priznanim statusom mednarodne zaščite pri uveljavitvi pravice do dodatnih 100 ur (prošnja udeleženca, poročilo profesorjev in mnenje izobraževalne organizacije);
 • vključevanje priseljencev v druge brezplačne programe, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in/ali Evropskega socialnega sklada in/ali drugih virov.

 

Vključevanje oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite v nadaljnje 100-urno jezikovno izobraževanje.

 

Organizacija obiskov drugih institucij: muzeji, galerije, gledališča, Državni zbor, knjižnice, zaposlitveni in knjižni sejmi, prostovoljstvo (npr. pogozdovanje, skrb za čistočo v mestu, Dan za spremembe,…), Zavod za zaposlovanje, zdravstveni dom. Spoznavanje lokalnega okolja: parki, naravna in kulturna dediščina. Spoznavanje drugih vključenih v izobraževanje odraslih: spodbujanje sodelovalnega učenja (npr. izmenjava izkušenj z drugimi iskalci zaposlitve, mladimi podjetniki, zaposlenimi, starejšimi prebivalci, učenci in dijaki).

 

Vodenje strokovnega aktiva profesorjev slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki poučujejo v projektu:

 • timski sestanki in delavnice;
 • samoevalvacija dela učiteljev;
 • skrb za kakovost (uvajanje izboljšav na podlagi samoevalvacije);
 • profesionalni razvoj kadrov;
 • spremljanje novosti v stroki;
 • prenos dobrih praks med profesorji (kolegialne hospitacije);
 • prenos dobrih praks iz tujine in drugih organizacij.

 

Priprava prilagojenih izvedbenih načrtov in učnih gradiv. Prenos znanja na druge izobraževalne organizacije.

Tesno sodelovanje z naročnikom (mesečno poročanje o izvedenih aktivnostih) in načrtovanje prihodnjega dela.

 

Spremljanje porabe finančnih sredstev – posebno stroškovno mesto. Evalvacija projektnih aktivnosti.

Skrb za promocijo, informiranje in obveščanje javnosti o financerju projekta in projektnih aktivnostih.

 

Pričakovani rezultati:

V dveh letih in 10 mesecih bo v brezplačne programe učenja slovenščine vključenih najmanj 1600 priseljencev.

Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite so vključeni prednostno (najkasneje v roku enega meseca od datuma prijave).

Najmanj 50% vključenih priseljencev se bo zaradi pozitivne izkušnje z učenjem slovenščine in pridobljenim znanjem jezika odločilo za nadaljnje vključevanje v različne brezplačne programe vseživljenjskega učenja.

Najmanj 50% vključenih priseljencev bo pristopilo k Izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika - osnovna raven, ki ga izvaja Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta.

Udeležba priseljencev v izobraževanju odraslih vpliva na izboljšanje življenjskega standarda priseljencev, saj širijo svojo socialno mrežo, so bolj samozavestni in samostojni, pridobljeno znanje prenašajo na druge v družini, lažje sodelujejo z drugimi v okolju, vključujejo se na trg dela in bolj kvalitetno preživljajo prosti čas.

 

Projekt je zanimiv, ker je večina projektnih aktivnosti osredotočenih na udeleženca in njegovo počutje v izobraževalnem procesu. Program se izvaja na štirih zahtevnostnih ravneh znotraj katerih se izvajajo še dodatne individualne prilagoditve udeležencem. Dostopnost, pozitivna naravnanost in fleksibilnost strokovnih delavcev ter udeležencem prilagojeno učenje omogočajo priseljencem, da se izobražujejo v sproščenem učnem okolju in na način, kjer so stiki z večinskim prebivalstvom realnost in praksa. Cene Štupar – CILJ je tudi družinam udeležencev prijazno podjetje, saj tečaji potekajo dopoldne, sredi dneva, zgodaj popoldne in zvečer.

Udeleženci se naučijo vodenja lastnega učenja, znanja, ki je prenosljivo na druge oblike vseživljenjskega učenja. S pomočjo sprotne samoevalvacije učnega napredka, ki se izvaja po vsakem učnem sklopu, udeleženci aktivno pristopijo k učenju in postanejo samokritični. Stalno spremljanje pripomore tudi k pravočasnemu odkrivanju težav, ki temelji na zbranih dokazih o učenju – zbirna mapa izdelkov udeleženca. Vsaka izvedena aktivnost ima točno določene cilje, ki so zapisani v prilagojenem učnem gradivu.

 

Inovativno učno okolje v izobraževalni organizaciji Cene Štupar – CILJ priseljencem odpira tudi druge možnosti za aktivno vključevanje v slovensko družbo. Cene Štupar – CILJ izvaja aktivnosti, ki predstavljajo podporno okolje za razvoj družbeno odgovornega podjetništva (D'Plac), medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje (N'š Plac – Večgeneracijski center). Prav tako lahko vsi udeleženci svoje znanje utrjujejo v Središču za samostojno učenje (SSU), prostoru, ki je namenjen samostojnemu učenju in je opremljen z IKT in učnimi gradivi. Vsem udeležencem je pred, med in po izobraževanju na voljo tudi brezplačna svetovalna dejavnost, ki jo izvajajo svetovalci v Svetovalnem središču Osrednjeslovenske regije s sedežem v prostorih javnega zavoda Cene Štupar - CILJ.

 

A SHORT SUMMARY OF THE INITIAL INTEGRATION OF IMMIGRANTS PROGRAMME’S CONTENTS

 

Initial Integration of Immigrants programme (abbreviated ZIP) is an educational programme of teaching Slovenian to immigrants. The programme includes 180 teaching hours of organised education. The programme integrates contents from every-day life and work, which stimulate the integration of immigrants into Slovenian society.

 

Beginner’s module of ZIP programme (60 hours) is for adult immigrants, 16 years of age and over, who are literate in Latin alphabet.

 

Advanced module of ZIP programme (120 hours) is for adult immigrants, 16 years of age and over, who have already taken up the Beginner’s module ZIP or a 60-hour Slovenian language course and have successfully finished either. This module is also suitable for other adult immigrants who are able to communicate in Slovenian on the Breakthrough level which is described in the document Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

 

The educational programme was designed by the Slovenian Institute for Adult Education and approved by the Ministry of Education and Sport (Official Gazette of the RS, No. 57/2011).

 

The conditions to finish every single module of the programme are as follows:

 • Active cooperation in drawing an individual educational plan.
 • Active cooperation in carrying-out the programme and a creation of a personal portfolio.
 • Following the achievements in the individual educational plan.
 • 80% attendance within the organized education.
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih